martes, 22 de junio de 2010

Concurso de fotografía e imaxe dixital
1º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA E IMAXE DIXITAL: O MUNDO DO VIÑO EN VALDEORRAS

BASES

1. PARTICIPANTES
Poderanse presentar ao concurso todas aquelas persoas maiores de idade procedentes de
calquera nacionalidade.

2. TEMÁTICA
O motivo das fotografías é totalmente libre, sempre e cando teña relación coa temática do
Concurso: O Mundo do Viño en Valdeorras.

3. REQUISITOS
Os concursantes poderán presentar un mínimo de 5 fotografías e un máximo de 20.
As fotografías irán convenientemente identificadas, é dicir, indicarase que ou quen aparece nelas.
A obra, sen restricción temporal, non puido ser premiada con anterioridade.
A técnica e estilo son libres, así como o uso da cor e o branco e negro.

4. FORMA DE PRESENTACIÓN E ENVÍO
As fotografías poden ser enviadas por correo electrónico a lamadredelvino@dovaldeorras.tv.
Cada fotografía ou grupo de fotografías deberá enviarse acompañada dos seguintes datos:
-Título da obra.
-Nome e apelidos, enderezo, teléfono e mail.
-Localización da fotografía e data de realización.

5. PREMIOS
Serán tres premios de semellante categoría:
- Fin de semana para dúas persoas no Hotel Palladium (O Barco de Valdeorras)
- Cea para seis persoas na Casa Galaica (O Barco de Valdeorras)
- Cea para seis persoas no Restaurante Fernando III (O Barco de Valdeorras)

6. DATA LÍMITE
Todos os traballos deberán ser enviados antes do 22 de Setembro de 2010 ás 18.00 horas.

7. XURADO E ENTREGA DE PREMIOS
O xurado, elixido pola organización tomará unha decisión que lle será comunicada aos gañadores
e publicada no Blog Un universo en cada botella.


8. PROPIEDADE E UTILIZACIÓN DAS IMAXES
As fotografías dos gañadores serán expostas no Consello Regulador da D.O. Valdeorras por
tempo indefinido.
Os dereitos de autor sobre as obras premiadas serán dos autores, pero éstos cederanos de xeito
inmediato ao resultaren gañadores (polo mero feito de aceptar estas bases) ao Consello
Regulador da D.O. Valdeorras co obxecto da súa repoducción gráfica e/ou difusión sen ánimo de
lucro por calquera tipo de canle audiovisual que estime procedente. En calquera caso, a D.O.
citará sempre o nome do autor.
O participante deberá ser o único titular dos dereitos de autor das fotografías enviadas e
asegurarse de que terceiras persoas non poidan reclamar ningún dereito con respecto a ellas. O
autor é o único responsábel da fotografía. A organización e o Consello Regulador declinan toda
responsabilidade legal sobre a fotografía a concurso.
Os gañadores do concurso enviarán as imaxes nun formato de maior calidade dentro dun
CD/DVD ao enderezo que se lle faiclitará no seu momento.
Todas as fotografías participantes no Concurso serán publicadas no Blog Un universo en cada
botella.

9. OUTROS
A participación neste concurso supón a aceptación íntegra das súas bases por parte do
concursante.
Os convocantes resérvanse o dereito de decidir sobre calquera incidencia na interpretación das
mesmas.